Algemene Vliegticket voorwaarden GET international

1. GET kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade voortkomend uit de introductie, de reis of het verblijf in Australië, Nieuw-Zeeland, China, Canada, Malta of andere landen welke genoemd worden in het aanbod en / of het vliegticket.

2. GET behoudt zich het recht om in alle gevallen de prijzen te wijzigen welke worden genoemd in de brochure, website alsmede factuur/vluchtbevestiging ten gevolge van koersstijgingen, (extra) overheids- en/of luchthaven belastingen, toeslagen en heffingen. Afnemers kunnen worden verplicht de nog niet geïncasseerde bedragen alsnog aan GET voor vertrek te  voldoen.

3. GET kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgen voortkomende uit routewijzigingen van vliegmaatschappijen. Alle vliegmaatschappijen behouden het recht om vliegroutes te wijzigen voor en na vertrek. Indien de vliegtickets geprint zijn en / of de afnemer is al vertrokken dan wordt er een gelijkwaardige route aangeboden door de vliegtuigmaatschappij met een andere vliegmaatschappij.

4. Het wijzigen van vertrekdata nadat het ticket geprint is en vóór vertrek uit Nederland of België dient rechtstreeks bij GET te worden aangegeven. Dergelijke wijzigingen zijn onderhevig aan veranderingen in de hoogte van de luchthaven belastingen. Wanneer de luchthaven belasting stijgt, verplicht GET de klant dit bedrag voor vertrek te betalen.

5. Het wijzigen van de data is afhankelijk van het contract waarop je reist. Wijzigen is mogelijk op basis van de voorwaarden van het ticket en de luchtvaartmaatschappij. Het vliegticket met Qantas biedt jongeren de kans om éénmalig gratis de data van het vliegticket te wijzigen. 

6. Het annuleren van het ticket kost standaard € 250 per ticket. Echter kan dit verschillen per ticket en worden de annuleringsvoorwaarden per ticket gehandhaafd.


Boekingsvoorwaarden
7. Met het invullen en versturen van het ticket formulier verklaart de afnemer akkoord met alle voorwaarden zoals vermeld in de brochure en andere correspondentie.

8. Bij het invullen van het ticketformulier op de website van GET of één van haar afdelingen is de afnemer zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de geboorte namen en toepasselijke gegevens zoals vermeld in het paspoort.

9. De afnemer is verplicht om overheids gegeven voorschriften na te leven, uitreis-/inreis- en andere vereiste documenten te tonen op het vliegveld. GET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten voor het niet in orde hebben van de vereiste uitreis- en inreisdocumenten (o.a. voor ieder bezoek aan Australië is een visum verplicht) en in het algemeen dient een paspoort minimaal 6 maanden geldig te zijn bij terugkomst in Nederland noch voor informatie voorzieningen.

10. In het kader van algehele orde en veiligheidsbepalingen behoudt GET zich het recht op potentiële afnemers dan wel reeds geboekte afnemers die in het bezit zijn van een factuur / vluchtbevestiging / vliegticket te verbieden gebruik te maken van de diensten van GET alsmede de vliegmaatschappijen welke worden genoemd in al onze correspondentie en vliegtickets. Dit geldt ook wanneer de afnemer een traject gevlogen heeft! Indien de vliegtickets reeds geprint zijn en / of zijn uitgegeven en vertrek dient nog plaats te vinden dan gelden de annuleringsvoorwaarden welke worden genoemd in regel 6. Na het printen van het ticket is er in dit geval geen restitutie van ongebruikte tickets mogelijk.

11. Na vertrek is restitutie van het vliegticket niet meer mogelijk.

12. Wanneer het ticket toelaat stopovers en binnenlandse vluchten in te boeken, dan dienen deze van te voren bekend te zijn bij GET. Alleen voordat het ticket geprint wordt kunnen de stopovers en binnenlandse vluchten vastgelegd worden.

Betalingsvoorwaarden
13. Het vliegticket dat GET aanbiedt is een optie ticket en er dient binnen 24 uur bevestigd te worden door de afnemer. Mocht dit niet binnen 24 uur gebeuren, dan kan het zijn dat het ticket komt te vervallen en het aanbod niet meer geldig is.

14. Het vliegticket wordt pas geprint en verstuurd wanneer de betaling van het ticket wordt voldaan. Alvorens het versturen van het e-ticket kan de afnemer wel informatie opvragen over het vliegticket zoals reisschema´s en routing.

15. Nadat het ticket bevestigd wordt binnen 24 uur, dient de betaling voldaan te worden binnen 24 uur. Wanneer de betaling niet binnen 24 uur na bevestiging wordt ontvangen dan kan het ticket niet tegen het gegeven tarief uitgeprint worden en zal deze worden gecancelled. Mocht de betaling niet  binnen de gewenste tijd betaalt worden dan wordt er een bedrag van 100 euro in rekening gebracht.

16. Wanneer diegene die bij GET het ticket aanvraagt, geen bestaande klant is bij GET, dan zal er € 20 euro boekingskosten in rekening gebracht worden. 

17. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat GET aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ter zake van het schadegeval, met een maximum van € 250,- per schadegeval.

18.  Ten alle tijde is de afnemer zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en gezondheid dus houd er a.u.b. rekening mee dat de afnermer in een ander land is en handel ook met respect naar het land en de mensen toe. Bij ongepast gedrag en misdragingen heeft GET het recht om in te grijpen en eventuele kosten hiervan te verhalen op de afnemer.

19. De verstrekte informatie en  adviezen vanuit GET gebeuren op basis van de best mogelijk en meest actuele kennis die GET op het moment van uitgeven heeft. Aangezien informatie of advies onderheven kan zijn aan input vanuit derde kan  GET onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor fouten van welke aard die met deze  adviezen samen gaan; daarnaast  kan men aan deze adviezen ook geen rechten ontlenen.

Algemene voorwaarden volgens de Kamer van Koophandel
20.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GET, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

21. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

22. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

23. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

24. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

25. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze  algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen.
26. 
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
27. 
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes en aanbiedingen
28. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

29. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

30. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

31. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

32. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

33. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk de vertrek datum van het vliegticket

34. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.